• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

Υπαναχώρηση / Επιστροφές

Υπαναχώρηση / Επιστροφές

Υπαναχώρηση / Επιστροφές

Όλοι οι αγοραστές υποχρεούνται κατά την παραλαβή κάθε παραγγελίας ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών να ελέγξουν τα προϊόντα που έχουν παραγγείλει και να ειδοποιήσουν το Κατάστημα σε περίπτωση αισθητικών ελαττωμάτων. Μετά το πέρας των 15 ημερών θα θεωρείται ότι όλα τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

Υπαναχώρηση

Οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν αναιτιολογήτως και να ζητήσουν το τίμημα που κατέβαλαν, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων, επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και τις συσκευασίες τους σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένα ή ελλιπή το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή. Η επιστροφή των προϊόντων αυτών γίνεται δεκτή, εφόσον πρωτίστως οι αγοραστές έχουν εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το Κατάστημα για την αποστολή και την επιστροφή των προϊόντων σε αυτό. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα επιπλέον έγγραφα τα οποία το συνόδευαν όπως π.χ. απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κτλ.

Επιστροφές με χρέωση του Καταστήματος

Οι αγοραστές μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή μίας παραγγελίας, μπορούν να επιστρέψουν τα προϊόντα που έχουν παραλάβει και να ζητήσουν το τίμημα που κατέβαλαν ή να ζητήσουν την αντικατάσταση των προϊόντων στις περιπτώσεις που η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παραδόθηκε άλλο προϊόν από αυτό που είχε παραγγελθεί, σε είδος ή ποσότητα, ή σε περιπτώσεις που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της και σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αγοραστής οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή της παραγγελίας εξ αρχής ή να ζητήσει την επιστροφή της κατόπιν συνεννόησης με το Κατάστημα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα μίας παραγγελίας δεν επιστραφούν κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο το Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή τους και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάστασή τους.
Η επιστροφή της παραγγελίας και των προϊόντων αυτής, θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία την συνόδευαν όπως π.χ. έντυπα, ετικέτες, απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κτλ.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Πριν ολοκληρωθεί μια παραγγελία, κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας ο αγοραστής μπορεί να αφαιρέσει τα προϊόντα από το καλάθι αγορών.
β) Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα μία παραγγελία μπορείτε να καλέσετε στo τηλέφωνο του Καταστήματος 6971818005  ο υπεύθυνος παραγγελιών του Καταστήματος θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω του email του Καταστήματος info@paizokaimilo.gr.
γ) Στην περίπτωση που έχει αποσταλεί η παραγγελία σας ακολουθείται η διαδικασία της υπαναχώρησης που αναφέρεται ανωτέρω.

X