• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
 • Κιν.: 6971818005

Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Διαταραχών λόγου και ομιλίας, άρθρωσης και φωνολογίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους

Αξιολογητικά Εργαλεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Επειδή η έγκυρη αξιολόγηση είναι το ήμισυ της αποτελεσματικής παρέμβασης, φροντίζω να εκπαιδεύομαι συχνά στη χρήση σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων.

1.ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

Το Αθηνά Τεστ είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις κύριες και μια συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Οι κλίμακες αυτές, όπως έχει δείξει η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και η κλινική πράξη, σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Οι δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ είναι σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων και αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και σε πέντε τομείς ανάπτυξης, όπως είναι: η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νευρο-ψυχολογική ωριμότητα.

Το υλικό που απαιτείται για τη χορήγηση και βαθμολόγηση των κλιμάκων του Αθηνά Τεστ αποτελείται από έντυπα, βιβλία και φυλλάδια, από δελτάρια με εικόνες κοινών αντικειμένων και με γεωμετρικά – αφηρημένα σχήματα, καθώς και από κοινά μικροαντικείμενα.

Το Αθηνά Τεστ κατασκευάστηκε, ειδικώς, για να χρησιμοποιείται από τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, με τα παιδιά της τάξης τους, για να έχουν, για τον καθένα, μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περιγραφή του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε κρίσιμους για τη σχολική μάθηση τομείς ανάπτυξης.

Βασικός σκοπός της χρήσης του Αθηνά Τεστ είναι η διαφορική – αναλυτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού και ο εντοπισμός περιοχών στην ανάπτυξή του, οι οποίες είναι ελλειμματικές και, στη συνέχεια, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της κατάλληλης διδακτικο-διορθωτικής παρέμβασης, για να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του αυτές, πριν εκδηλωθούν· δηλαδή, για την πρόληψη τους. Η, εφόσον έχουν ήδη εκδηλωθεί οι δυσκολίες αυτές, να βοηθηθεί το παιδί να τις ξεπεράσει, πριν παγιωθούν· δηλαδή, για την έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών μάθησης και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Ειδικότερα, τα εξεταστικά αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα αξιοποιήσει κατά τρεις τρόπους:

 • Ως ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό πλαίσιο, επάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, είτε μόνος του αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το σχολικό ψυχολόγο και άλλους ειδικούς, για να προγραμματίσει και να εφαρμόσει, είτε μέσα στην τάξη είτε στα πλαίσια πρόσθετης ενδοσχολικής διδασκαλίας, είτε σε συνεργασία με τους γονείς, την κατάλληλη για τους μαθητές του, εξατομικευμένη, διδακτικο-διορθωτική παρέμβαση.
 • Ως προκριματικό υλικό για μια πρώτη ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών του, η οποία θα τον βοηθήσει να εντοπίσει τα παιδιά που θα πρέπει να παραπεμφθούν σε Σχολική Ψυχολογική Υπηρεσία της περιοχής – ή και σε άλλες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες ή και σε άλλους ειδικούς – για περαιτέρω συστηματικότερη διαγνωστική αξιολόγηση.
 • Ως μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων για τη διενέργεια ψυχοπαιδαγωγικών ερευνητικών εργασιών. Ο εκπαιδευτικός μπορεό, βασιζόμενος στο ψυχοπαιδαγωγικό πρότυπο του Αθηνά Τεστ, να θέσει και να απαντήσει ερευνητικά ερωτήματα για την ανάπτυξη και τη μάθηση, συγκεντρώνοντας, με τη χορήγηση του Αθηνά Τεστ, πλούσιο, κάθε φορά, εμπειρικό υλικό, με τρόπο άμεσο και αβίαστο.

Το Αθηνά Τεστ, επειδή αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση, έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται με παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια – χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο. Γι’ αυτό, ως προς το βαθμό δυσκολίας, έχει καταβληθεί ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε το Αθηνά Τεστ να αντιστοιχεί, πρωτίστως, σε αναπτυξιακό επίπεδο παιδιών ηλικίας από την αρχή του 5ου έτους εως το τέλος του 9ου έτους. Δηλαδή, παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, και και στην Α΄, στη Β΄, στη Γ΄ και την Δ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Στα παιδιά αυτά, είναι δυνατόν, άνετα, να χορηγηθούν όλες οι επιμέρους κλίμακες του τεστ.

Ασφαλώς, το Αθηνά Τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μεγαλύτερα παιδιά – παιδιά που φοιτούν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, ακόμη και του γυμνασίου –, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες. Επίσης, η κλίμακα «Πλευρίωση» μπορεί να χρησιμοποιείται με παιδιά όλων των ηλικιών.

Πηγή: pi-schools.gr

2.ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Το Λογόμετρο αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών.

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Με την αξιοποίηση των επιμέρους δοκιμασιών αξιολογούνται τα ακόλουθα:

Ο Προφορικός Λόγος:

 • Φωνολογική Επίγνωση και Επεξεργασία (Ομοιότητα / διαφορά αρχικής συλλαβής / φωνήματος, ανάλυση, σύνθεση & απαλοιφή συλλαβής / φωνήματος)
 • Σημασιολογική Ανάπτυξη (Προσληπτικό / εκφραστικό λεξιλόγιο, κατονομασία εικόνων)
 • Μορφολογική Επίγνωση (Επιγλωσσικό / μεταγλωσσικό επίπεδο, ρήμα / ουσιαστικό)
 • Πραγματολογική Επάρκεια (Επικοινωνιακή πρόθεση / ανταπόκριση, έκφραση συναισθήματος, κοινωνικές συμβάσεις)
 • Αφηγηματικός Λόγος (Αναδιήγηση / ελεύθερη αφήγηση)
 • Ακουστική Κατανόηση (Ακολουθία οδηγιών & κατανόηση ιστορίας)

Ο Γραπτός Λόγος:

 • Γνώση Αλφαβήτου (Αναγνώριση γραμμάτων & φθόγγων)
 • Αναδυόμενη Γραφή (Γραφή ονόματος & επινοημένη γραφή)

Πηγή: logometro.gr

3.ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ

Το ΜέταΦΩΝ Τεστ είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή.

Το τεστ αποτελείται από δύο μέρη:

1. Το Αναπτυξιακό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΠΛΗΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για ηλικίες από 3χρονών και 10μηνών έως 6ετών και 6 μηνών. Το αναπτυξιακό ΜέταΦΩΝ Τεστ, έχει διαγνωστικό χαρακτήρα για την προσχολική ηλικία. Η πλήρης χορήγηση περιλαμβάνει 37 κριτήρια αξιολόγησης χωρισμένα στα γλωσσολογικά επίπεδα ρίμας (ομοιοκαταληξίας) – συλλαβής – φωνήματος.

Η επίδοση των παιδιών ερμηνεύεται μέσω:

 • Διαγνωστικού διαγράμματος φωνολογικής επίγνωσης
 • Αναπτυξιακού προφίλ φωνολογικής επίγνωσης
 • Αναπτυξιακών ηλικιών

2. Το Ανιχνευτικό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για ηλικίες από 5 έως 7 ετών. Το ανιχνευτικό ΜέταΦΩΝ Τεστ, απευθύνεται σε παιδιά νηπίου και μαθητές Α΄ Δημοτικού. Έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα, με 15 κριτήρια αξιολόγησης, και αξιολογεί την αναγνωστική ετοιμότητα ως προς τη φωνολογική επίγνωση.

Το ΜέταΦΩΝ Τεστ παρέχει στους ειδικούς τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και σχεδιασμό προγράμματος αντιμετώπισης σε παιδιά υψηλού κινδύνου για εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών.

4.Εργαλείο Ανίχνευσης & Διερεύνησης Αναγνωστικών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και Α΄- Β΄ Δημοτικού

5.Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο μαθητών Γ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού.

6.Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό

7. Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών της διαδικασίας της Μάθησης και της Κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό.

8. Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας.

9.Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς.

10. Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Επιτελικών Λειτουργιών στις Α’– Ε΄ τάξεις του Δημοτικού.

11.Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στις Α’ – Ε’ τάξεις του Δημοτικού.

12. Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Β’ – Δ’ & Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου.

13.Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)

 

 

 

X